Ochrona danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO informujemy, że Administratorem Danych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 77, reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki Dorotę Górniak.

Kontakt telefoniczny: 22 822 51 38
Kontakt mailowy:

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować się mailowo pod adresem , telefonicznie pod numerem telefonu 22 659 44 56 lub pisemnie pod adresem Biblioteki.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o podstawie prawnej, odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03-00, Strona UODO).

Informacja Administratora dla czytelników Biblioteki

Administatorem Danych zbieranych podczas zapisu Czytelnika do Biblioteki jest
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:
 • Dane identyfikujące czytelnika oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. w związku z prowadzoną działalnością statutową szczególnie na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zadania realizowane w w/w celu obejmują w szczególności: udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych oraz dokumentowanie prowadzonej działalności oraz informowanie o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym,
 • Dane identyfikujące czytelnika oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzytania z Interentu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jeżeli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika są przetwarzane na podstawie art. ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Są to obowiązki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i służą do następujących celów: dochodzenie ewentualnych roszczeń,
  opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki
 • Adres mailowy oraz numer telefonu Czytelnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, tj. w celu: powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze, powiadamiania o istotnych zmianach w zakresie pracy Biblioteki oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w celu przekazywania informacji o działalności Biblioteki
Odbiorcami danych są podmioty, którym Biblioteka powierza dane, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych, a jedynie wykonują polecenia Biblioteki (np. podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny).
 
Okres przechowywana danych:
 1. dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 3 lata od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
 2. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania zwijzanego z dochodzeniem roszczenia,
 3. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
 4. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 2 lat od dnia zarejestrowania.
 5. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawoprzysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacja Administratora dotycząca monitoringu wrzutni przy Grójeckiej 77 oraz Książkomatu przy Grójeckiej 42 w Warszawie
Administratorem systemu monitoringu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 7 dni. Monitoring przy Grójeckiej 77 obejmuje wrzutnię biblioteczną oraz jej najbliższe otoczenie, a przy Grójeckiej 42 obejmuje Książkomat oraz jego najbliższe otoczenie. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:
a) dostępu do danych osobowych,
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja Administratora dla uczestników zajęć i wydarzeń bibliotecznych
Administratorem danych zbieranych na potrzeby zapisu uczestnika na wydarzenia lub zajęcia jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa. Jeżeli zajęcia lub wydarzenia wymagają wcześniejszego zapisu uczestnika, Biblioteka może zbierać następujące dane w zależności od rodzaju wydarzenia: imię, nazwisko, telefon, adres mailowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane będą przetwarzane do zakończenia wydarzenia lub cyklu zajeć lub do momentu rezygnacji uczestnika z udziału. Uczestnikowi lub opiekunowi prawnemu uczestnika przysługuje prawo:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Czasopisma dostępne od 1 lutego 2024 r. w Wypożyczalni i Czytelni Książek Naukowych nr XI przy ul. Grójeckiej 77:

Gazeta wyborcza
Nasz Dziennik
Angora
Do Rzeczy
Newsweek Polska
Polityka
Sieci
Charaktery
Cogito
Cztery Kąty
Delta
Działkowiec
Dzieci Magazyn dla Rodziców
Filozofuj!
Historia bez tajemnic
Motor
Mówią Wieki
National Geographic
Nesweek Psychologia
Nowa Fantastyka
Pismo. Magazyn Opinii
Poradnik domowy
Skarpa warszawska
Stolica
Szlachetne Zdrowie
Świat nauki
Twój Styl
Twój Styl Man
Wiedza i Życie
Wysokie Obcasy Extra


Godziny otwarcia Wypożyczalni i Czytelni Książek Naukowych:

- poniedziałek - piątek: 09.00 - 19.00

Kontakt:
tel. 22 822 44 17
e-mail:


Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bpochota.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.
1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
- pochodzą z różnych źródeł
- część plików graficznych i plików PDF została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. Niektóre materiały graficzne nie mają w pełni dokładnych opisów.
3. Materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
4. Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Ułatwienia dla użytkowników z niepełnosprawnościami:

1. Po stronie internetowej można poruszać się za pomocą klawisza Tab.
2. W prawym górnym rogu strony znajduje się przybornik, dzięki któremu można zmienić wielkość fontu, podnieść kontrast elementów na stronie.
3. Używamy opisów alternatywnych do niemal wszystkich umieszczonych obrazów.
4. Na stronie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.
5. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Oświadczenie sporządzono: 2020-07-02. Data ostatniego przeglądu oświadczenia: 2024-01-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była zgodna z WYTYCZNYMI DLA DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH (WCAG 2.1). W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji. Osobą kontaktową jest Katarzyna Nowak-Szczepka (e-mail: , , tel.: 22 659 44 56, 22 822 77 13, tel./SMS 798 651 682).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby je zgłaszającej
- wskazanie, o którą stronę internetową, aplikację mobilną lub ich element chodzi
- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Wniosek można napisać samodzielnie lub skorzystać z przygotowanego przez Bibliotekę. Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Skargi i wnioski można składać:
1. Pocztą na adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy, Grójecka 77, 02-094 Warszawa
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub
3. Osobiście pod adresem: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy, Grójecka 77, 02-094 Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Realizacja wniosku
 1. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 2. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 3. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 4. Jeżeli zapewnienie dostępności zgodnie z żądaniem nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. 
 5. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 6. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
 7. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność placówek bibliotecznych

1. Dyrekcja Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Grójecka 77

Budynek usytuowany jest w drugiej linii zabudowy od ulicy Grójeckiej. Najbliższy przystanek autobusowy i tramwajowy to "Bitwy Warszawskiej 1920 roku". Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście z poziomu chodnika. Na parterze znajduje się szatnia. Pokoje znajdują się na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody. Na parterze znajduje się tablica informująca o rozkładzie pokoi. Brak jest informacji dotykowej o rozkładzie pomieszczeń. Informację o rozkładzie pomieszczeń mozna uzyskać od pracownika szatni. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

2. Wypożyczalnia i Czytelnia Książek Naukowych, Grójecka 77

Budynek usytuowany jest w drugiej linii zabudowy od ulicy Grójeckiej. Najbliższy przystanek autobusowy i tramwajowy to "Bitwy Warszawskiej 1920 roku". Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście z poziomu chodnika. Na parterze znajduje się szatnia. Pokoje znajdują się na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody. Brak jest informacji wizualnej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń, jednak taką pomoc zapewniają pracownicy. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

3. Biblioteka „Skarżyńskiego” (BD68), Skarżyńskiego 5

Najbliższy przystanek tramwajowy to "Hale Banacha". Najbliższy przystanek autobusowy to "Bitwy Warszawskiej 1920 roku". Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Grójeckiej, z tyłu ulicy Skarżyńskiego. Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście z poziomu chodnika od strony ulicy Grójeckiej. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak jest informacji wizualnej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń, jednak taką pomoc zapewniają pracownicy. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W wypożyczalni dostępne są audiobooki (na płytach CD). W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

4. Biblioteka „Przystanek Książka” (W93, BD41), Grójecka 42

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe to "Plac Narutowicza". Dla użytkowników dostępne są dwa wejścia od strony ulicy Grójeckiej. Jedno wejście z niskimi schodami, drugie z zamontowaną pochylnią z podjazdem. Pomieszczenie wypożyczalni dostępne jest dla osób na wózkach. Dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Brak jest informacji wizualnej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń, jednak taką pomoc zapewniają pracownicy. Stanowisko obsługi wyposażone jest w pętle indukcyjną. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line. Placówka posiada 18 czytników e-booków oraz zbiór tytułów. Urządzenie daje możliwość powiększania tekstu.

5. Biblioteka „Przy Narutowicza” (W23), Grójecka 35

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe to "Plac Narutowicza". Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście z poziomu chodnika od strony Placu Narutowicza. Dostęp do części wypożyczalni dostępny jest po wejściu po trzech schodach z poręczą, bez podjazdu. Brak toalety dla czytelników. Brak jest informacji wizualnej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń, jednak taką pomoc zapewniają pracownicy. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

6. Biblioteka „Przy Zawiszy” (W76), Aleje Jerozolimskie 121/123

Najbliższy przystanek tramwajowy to "Plac Zawiszy". Najbliższe przystanki autobusowe to "Plac Zawiszy" i "Plac Starynkiewicza". W pobliżu znajduje się także stacja PKP "Warszawa Ochota". Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście z tyłu budynku. Do biblioteki prowadzą wysokie schody bez podjazdu dla wózków. Brak toalety dla czytelników. Brak jest informacji wizualnej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń, jednak taką pomoc zapewniają pracownicy. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

7. Biblioteka „Baśniowa” (W48), Grójecka 68

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe to "Och-Teatr". Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście od strony ulicy Baśniowej. Drzwi do biblioteki otwierają się automatycznie. Brak toalety dla czytelników. Parter wypożyczalni umożliwia poruszanie się osobie na wózku, ale bez możliwości wjazdu między regały z księgozbiorem. Nie ma dostępu do antresoli dla osób na wózku. Brak jest informacji wizualnej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń, jednak taką pomoc zapewniają pracownicy. Stanowisko obsługi wyposażone jest w pętle indukcyjną. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W wypożyczalni osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest sześć urządzeń „Czytak" do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci oraz zbiór tytułów możliwych do odtworzenia oraz audiobooki (na płytach CD). Placówka oferuje dostęp do książek typu „duże litery”. Dla czytelników w wieku 90+ dostępne są cztery odtwarzacze płyt CD (audiobooków). W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

8. Biblioteka „Białobrzeska” (W33), Białobrzeska 21

W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy "Rokosowska". Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście od wewnętrznej części osiedla, z trzema stopniami, z poręczą. Brak toalety dla czytelników. BBrak jest informacji wizualnej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń, jednak taką pomoc zapewniają pracownicy. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

9. Biblioteka „Piątka” (BD5), Grójecka 109

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe to "Dickensa". Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście z poziomu chodnika od strony ulicy Grójeckiej. Wypożyczalnia znajduje się na parterze. Czytelnia znajduje się na piętrze, do której prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Brak jest informacji wizualnej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń, jednak taką pomoc zapewniają pracownicy. Stanowisko obsługi wyposażone jest w pętle indukcyjną. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W wypożyczalni dostępne są audiobooki (na płytach CD). W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

10. Biblioteka „Pod Skrzydłami” (W75), Grójecka 109

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe to "Dickensa". Wypożyczalnia znajduje się na piętrze. Dla użytkowników dostępne jest wejście od strony Pasażu „Pod Skrzydłami”, którym do biblioteki prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Winda znajduje się z tyłu budynku. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Brak jest informacji wizualnej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń, jednak taką pomoc zapewniają pracownicy. Stanowisko obsługi wyposażone jest w pętle indukcyjną. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W wypożyczalni dostępne są audiobooki (na płytach CD). W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line. 

11. Warszawska Galeria Ekslibrisu, Grójecka 109

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe to "Dickensa". Galeria znajduje się na piętrze. Dla użytkowników dostępne jest wejście od strony Pasażu „Pod Skrzydłami”, którym do biblioteki prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Winda znajduje się z tyłu budynku.   Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Brak jest informacji wizualnej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń, jednak taką pomoc zapewniają pracownicy. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line. 

12. Biblioteka "Przy Baleya" (W99, BD48), Baleya 9

Najbliższy przystanek autobusowy to "Jasielska". Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście z poziomu chodnika od ulicy Baleya. Pomieszczenia biblioteczne znajdują się na piętrze. W budynku nie ma podjazdu dla wózków. Pod wejście do budynku prowadzą schody i pochylnia. Przy drzwiach wejściowych znajduje się przycisk do dzwonka, którym można przywołać bibliotekarza. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak jest informacji wizualnej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń, jednak taką pomoc zapewniają pracownicy. Stanowisko obsługi wyposażone jest w pętle indukcyjną.  W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W wypożyczalni dostępne są audiobooki (na płytach CD). W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

13. Składnica Akt, Częstochowska 42

Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście z poziomu chodnika od strony ulicy Częstochowskiej. Wewnątrz znajdują się schody bez podjazdu dla wózków. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak jest informacji wizualnej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń, jednak taką pomoc zapewniają pracownicy. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Książka na telefon (KANAT)

Z uwagi na nieprzystosowanie części naszych budynków dla osób z niepełnosprawnościami – udostępniamy dla naszych Czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów.
Zasady korzystania z usługi "Książka na Telefon":
1. Czytelnikom chorym (niedomagającym z tytułu zdarzeń losowych lub powszechnego zagrożenia zdrowotnego - np. epidemii) i niepełnosprawnym oraz czasowo niewychodzącym z domu lub mieszkania, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ochota, materiały biblioteczne mogą być dostarczane do domu, w miarę możliwości organizacyjnych Biblioteki.
2. Aby zgłosić potrzebę korzystania z usługi „Książka Na Telefon”, należy skontaktować się z jedną z placówek bibliotecznych, gdzie zostanie wskazany dalszy tok postępowania.
3. Czytelnik zamawia materiały biblioteczne telefonicznie lub przez pocztę e-mail, uzgadniając z bibliotekarzem termin ich dostarczenia.
4. Przy zwrotach, w przypadku nieobecności w domu w umówionym terminie, Czytelnik zostaje obciążony opłatami za przetrzymanie zbiorów w wysokości wskazanej w Załączniku Nr 4 do Regulaminu.
Wykaz bibliotek, adresów i danych kontaktowych.

Aplikacje mobilne

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej


Z przykrością informujemy, że z końcem roku usługa Legimi wygasa. Nie otrzymaliśmy dofinansowania na świadczenie usługi dostępu do serwisu Legimi na 2021 rok. Zapraszamy do korzystania z możliwości wypożyczania czytników PocketBook wraz z tytułami e-booków, dostępnych w naszym księgozbiorze.

Miło nam poinformować, że od stycznia 2020 r. oferujemy naszym Czytelnikom dostęp do cyfrowej wypożyczalni Legimi. Platforma ta daje możliwość wypożyczania e-książek, które czytać można na komputerze, smartfonie, tablecie lub czytniku.

Kody uprawniające do zarejestrowania się w Legimi i korzystania z jej zasobów dostępne są w Bibliotece Przystanek Książka (Grójecka 42). 

Kody grudniowe zostały już wydane.

Kody na kolejne miesiące wydawane są ZAWSZE pierwszego roboczego dnia miesiąca od godziny 10.00.

Kody można odbierać osobiście lub pisząc e-mail na adres: . Nie udostępniamy kodów drogą telefoniczną.
Wiadomości e-mailowe prosimy nadsyłać od godziny 10.00. Wcześniej wysłane e-maile nie będą brane pod uwagę.
W celu weryfikacji danych Czytelnika w bazie prosimy o: podpisanie e-maila imieniem i nazwiskiem oraz podanie numeru karty Czytelnika.

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą bezpłatnych kodów Legimi, informujemy iż weryfikujemy stan aktywowanych kodów. W przypadku braku aktywacji pobranego kodu, zastrzegamy sobie możliwość odmowy wydania kodu w kolejnym miesiącu.

Aby otrzymać kod należy posiadać ważną kartę Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota.
Kod musi być aktywowany w miesiącu, w którym został pobrany, w przeciwnym wypadku – wygasa.
Liczba kodów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Po odebraniu kodu Czytelnik wpisuje go na stronie www.legimi.pl/mazowieckie, następnie zakłada konto i pobiera darmową aplikację Legimi na swoje urządzenie.
Po zalogowaniu czytelnik otrzymuje nieograniczony dostęp do e-booków w aplikacjach Legimi na okres jednego miesiąca od daty aktywowania kodu.
Po kod na następny miesiąc trzeba zgłosić się do biblioteki.
E-booki można czytać na 2 wybranych przez siebie urządzeniach: tablet, smartfon, czytnik, komputer (lista rekomendowanych urządzeń).
Wypożyczonych ebooków nie można czytać na Kindle.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące usługi
Regulamin korzystania z Biblioteki obowiązujący od 10 czerwca 2022 roku

""Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 ""Załącznik Nr 1 - Umowa dla pełnoletnich    ""Załącznik Nr 1 - Umowa dla pełnoletnich - wersja interaktywna

 ""Załącznik Nr 2 - Umowa dla nieletnich        ""Załącznik Nr 2 - Umowa dla nieletnich - wersja interaktywna

 ""Załącznik Nr 3 - Umowa dla instytucji        ""Załącznik Nr 3 - Umowa dla instytucji - wersja interaktywna

 ""Załacznik Nr 4 - Wykaz opłat

 ""Załącznik Nr 5 - Upoważnienie

 ""Załącznik Nr 6 - Wirtualne Konto Czytelnika

 ""Załącznik Nr 7 - Rezygnacja     ""Załącznik Nr 7 - Rezygnacja - wersja interaktywna 

 ""Załącznik Nr 8 -  Oświadczenie o śmieci Czytelnika     ""Załącznik Nr 8 -  Oświadczenie o śmieci Czytelnika - wersja interaktywna

 ""Załącznik Nr 9 -  Ochrona danych Osobowych

 ""Załącznik Nr 10 - Aneks do umowy     ""Załącznik Nr 10 - Aneks do umowy - wersja interaktywna  

 ""Załącznik Nr 11 - Aneks do umowy dla niepełnoletnich    ""Załącznik Nr 11 - Aneks do umowy dla niepełnoletnich - wersja interaktywna

 ""Załącznik Nr 12 - Aneks do umowy dla instytucji           

 ""Załącznik Nr 13 - Komputery i Internet

 ""Załącznik Nr 14 - Gry planszowe

 ""Załącznik Nr 15 - Odtwarzacze AUDIO i Czytniki

""Załącznik Nr 16 - Oświadczenie - odtowarzacz AUDIO i Czytnik

""Załącznik Nr 17 -  Książka na Telefon

""Załącznik Nr 18 - Usługi reprograficzne

""Załącznik Nr 19 - Wrzutnia

""Załącznik Nr 20 - Książkomat

""Załącznik Nr 21 - Średnia wartość zbiorów

""Załącznik Nr 22 - Zasady regulowania opłat

""Zarządzenie numer 38/2022 z 17 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (Załącznik Nr 22)

""Wniosek o rozłożenie zobowiązania na raty / odroczenie spłaty zobowiązania

""Wniosek o umorzenie zobowiązania na rzecz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

                                                                                                                              

 

Regulations pertaining to the use of the Public Library of the Ochota District of Warsaw

""Regulations pertaining to the use of the Public Library of the Ochota District of Warsaw

""Appendix no 1 - Agreement

""Appendix no 2 - Agreement underage

""Appendix no 3 - Agreement institution

""Appendix no 4 - A list of fees

""Appendix no 5 - Authorisation

""Appendix no 6 - Virtual reader s account (WKC)

""Appendix no 7 - Renouncement declaration

""Appendix no 8 - Death declarationi

""Appendix no 9 - Personal data protection

""Appendix no 10 - Annex

""Appendix no 11 - Annex underage

""Appendix no 12 - Annex institution

""Appendix no 13 Comp - Computer and internet

""Appendix no 14 - Board games

""Appendix no 15 - AUDIO player and E-book reader

""Appendix no 16 - Declaration Audio player, E-book reader

""Appendix no 17 - A Book by phone KaNaT

""Appendix no 18 - Reprographic services

""Appendix no 19 - A book drop "wrzutnia"

""Appendix no 20 - A book locker "Książkomat"

""Appendix no 21 - Average value

""Appendix no 22 - A fee payment rules
logo bpo nowe
ZAGŁOSUJ NA SWOJĄ BIBLIOTEKĘ

Pomóż nam wygrać 5000 zł na książki lub
książki o wartości 300 zł.

Wejdź na stronę >>www<<

Znajdź naszą Bibliotekę
Oddaj głos.


logo kinder

""

Misją Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

jest profesjonalne i przyjazne wspomaganie rozwoju

intelektualnego, kulturowego, prospołecznego i duchowego

Obywateli na każdym etapie ich życia.

Nasza Biblioteka to instytucja kultury,

która szanuje przeszłość i kreuje przyszłość.

Brak aktualnych ofert pracy


Wychodząc z założenia, że głównym celem Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie czytelniczych potrzeb społeczeństwa, zachęcamy gorąco do czynnego włączenia się w tworzenie księgozbiorów naszych Wypożyczalni tak, by ich półki wypełnione były literaturą nie tylko piękną, ale i ciekawą, literaturą nie tylko fachową, ale i użyteczną.

Jeżeli uważasz, że na naszych półkach brakuje jakiejś książki, filmu, płyty z muzyką lub czasopisma, wypełnij poniższy formularz, podając: tytuł, autora oraz bibliotekę, do której pozycja ma być zakupiona.

Zanim jednak zdecydujesz się wysłać do nas swoją propozycję, sprawdź, czy dana pozycja nie znajduje się już w naszym Katalogu.


 

Napisz komentarz (1444 Komentarzy)

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
uzyskała w roku 2023 dofinansowanie w wysokości 47 500,00 zł
ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"
na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
uzyskała w roku 2022 dofinansowanie w wysokości 37 500,00 zł
ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"
na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych.


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
uzyskała w roku 2021 dofinansowanie w wysokości 41 668,00 zł
ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"
na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych.Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

uzyskała w roku 2020 dofinansowanie w wysokości 37 877,00 zł (nabór I) oraz 866,00 zł (nabór II)
w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
uzyskała w roku 2019 dofinansowanie w wysokości 34 000,00 zł
w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
uzyskała w roku 2018 dofinansowanie w wysokości 27 000,00 zł
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na realizację
Programu "Zakup nowości wydawnicznych do bibliotek publicznych"


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
uzyskała w roku 2017 dofinansowanie w wysokości 31 000,00 zł
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na realizację
Programu "Zakup nowości wydawnicznych do bibliotek publicznych"


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
uzyskała w roku 2016 dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na realizację
Programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
uzyskała w roku 2015 dofinansowanie w wysokości 14 000,00 zł
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na realizację
Programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach określa funkcję bibliotek publicznych, które służą zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteki publiczne organizowane są w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji*.
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzielonym i nabytym mieniem. Działa na podstawie statutu nadanego jej przez Radę m.st. Warszawy. Jej historia jest ściśle związana z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, powołaną w 1906 roku przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej, do którego należeli m.in. Henryk Sienkiewicz i Stefan Żeromski, i przekazaną samorządowi miejskiemu w roku 1928.
Pierwsza wzorowa biblioteka dla dzieci powstała w 1927 r. przy ul. Grójeckiej 93 jako Biblioteka dla Dzieci nr 1. W 1936 r. została ona przeniesiona na ul. Reja 9**. Placówka miała za zadanie dostarczać bezpłatnie literaturę uzupełniającą naukę szkolną oraz skompletować wszystkie wartościowe książki dla dzieci. Zadania te, realizowane początkowo w bardzo skromnym zakresie, nabierały stopniowo coraz większego znaczenia. Prace podjęte przez Bibliotekę dla Dzieci nr 1 ułatwiły powstanie Muzeum Książki Dziecięcej i Ośrodka Instrukcyjno – Metodycznego Bibliotek dla Dzieci***. W okresie wojny placówka nie funkcjonowała, dopiero w październiku 1946 r. wznowiła pracę Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, dawniej nr 1, obecnie nr 5.
W 1959 r. na terenie Ochoty funkcjonowała VI Czytelnia Naukowa we Włochach, Wypożyczalnia Kompletów Książek oraz cztery wypożyczalnie dla dorosłych (23, 28, 30 i 33) i dwie biblioteki dla dzieci (5 i 22). Powstają nowe placówki przy ulicy – Filtrowej, Białobrzeskiej i Wawelskiej. W latach 60. i 70. otworzono kolejne filie dla dorosłych (48, 75, 76, 93, 99) i dla dzieci (41 i 48) oraz XI Czytelnię Naukową. Po przyłączeniu Ursusa do Warszawy w roku 1977, w skład ochockiej sieci bibliotek publicznych weszły wypożyczalnie 116 i 117 oraz Biblioteka dla Dzieci nr 64. W roku 1985 została utworzona Biblioteka dla Dzieci nr 68. Z początkiem lat 90. na terenie Ochoty funkcjonowało 19 filii bibliotecznych i 2 oddziały Biblioteki Dzielnicowej.
Wraz z kolejnymi reformami administracyjnymi Warszawy, kształtowała się sieć bibliotek publicznych Ochoty.

Obecnie składa się ona z:

3 Oddziałów Biblioteki Dzielnicowej:

- XI Czytelnia Naukowa przy ul. Grójeckiej 77
- Wypożyczalnia Książek Naukowych przy ul. Grójeckiej 77
- Warszawska Galeria Ekslibrisu przy ul. Grójeckiej 109

7 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży:

- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 23 przy ul. Grójeckiej 35
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 33 przy ul. Białobrzeskiej 21
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 48 przy ul. Grójeckiej 68
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 75 przy ul. Grójeckiej 109
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 76 przy ul. Al. Jerozolimskie 121/123
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 93 przy ul. Grójeckiej 42
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 99 przy ul. Baleya 9

4 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży:

- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 5 przy ul. Grójeckiej 109
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 41 przy ul. Grójeckiej 42
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 48 przy ul. Baleya 9
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 68 przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5.

Od 1994 r. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy wydaje adresowany do czytelników kwartalnik pt. „Bibliomaniak: Biuletyn Informacyjny Biblioteki”.

Wszystkie ochockie filie są w pełni skomputeryzowane, a obsługa czytelników odbywa się w systemie SOWA. Czytelnicy zarejestrowani w systemie mają dostęp do konta bibliotecznego poprzez Internet, usługa nazywa się Wirtualne Konto Czytelnika i dostępna jest na oficjalnej stronie biblioteki. W chwili obecnej czytelnicy mają możliwość: rezerwowania i zamawiania pozycji bibliotecznych, prolongowania wypożyczonych zbiorów oraz edycję danych kontaktowych.

Statutowym zadaniem biblioteki, oprócz udostępniania swych zbiorów i świadczenia szeroko pojętych usług informacyjnych, jest prowadzenie działalności popularyzującej czytelnictwo i biblioteki w środowisku lokalnym. Spotkania z literatami, artystami i pracownikami naukowymi organizowane są zarówno w bibliotekach dla dzieci, jak też w wypożyczalniach dla dorosłych.

Biblioteka czynnie współpracuje z instytucjami kultury oraz organizacjami społeczno-kulturalnymi działającymi na terenie Ochoty oraz bierze udział we wspólnie organizowanych imprezach plenerowych.

Wydarzenia, w których biblioteka jest organizatorem lub bierze regularny udział:
• Wieczory kultur świata (cały rok)
• Wernisaże ekslibrisów w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu (cały rok)
• Akcja "Zima w mieście" (ferie zimowe)
• Tydzień bibliotek (maj)
• Warszawski Dzień Sąsiada (maj)
• Mironalia - impreza uliczna na cześć Mirona Białoszewskiego (maj/czerwiec)
• Kurs komputerowy dla seniorów (od września do czerwca)
• Spotkania językowe na Przystanku Książka (od września do czerwca)
• Piknik Integracyjny w Parku Szczęśliwickim (wrzesień)
• Dni Seniora (październik/listopad)
• Coroczny konkurs literacki dla seniorów w ramach Dni Seniora (październik/listopad)


Tekstem źródłowym do napisania historii bibliotek ochockich była praca dyplomowa Justyny Ambroziak.
* Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DzU 1997 nr 85 poz. 539).
** W tym czasie przy ul. Grójeckiej powstała Biblioteka dla Dzieci nr 7, pracująca do 1939 r.
*** „Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie”. Red. S. Tazbir. Warszawa 1961, s. 706.

Podkategorie