Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informację można skierować na adres mailowy lub .

Zgodnie z art. 30 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Jak złożyć wniosek:


Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć:
1. Pocztą na adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy, Grójecka 77, 02-094 Warszawa
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
lub
3. Osobiście pod adresem: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy, Grójecka 77, 02-094 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00

Można wykorzystać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej albo napisać go samodzielnie.
Wzór wniosku o zapewnienie dostępności
Strona PFRON - jak korzystać z prawa do dostępności i wzrosy pism 


Wniosek powinien zawierać:

- dane kontaktowe wnioskodawcy,
- wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej załatwienie sprawy w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
- wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
- wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy).

Rozpoznanie wniosku:

Realizacja wniosku powinna nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Biblioteka niezwłocznie poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Biblioteka niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewni dostęp alternatywny.

Odwołanie:

Jeżeli Biblioteka, pomimo złożenia wniosku, nie zapewni dostępności można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.